Срећна Нова година

24/12/2012

CESTITKA

Advertisements

ОШ ‚‚Николај Велимировић‚‚ Шабац

12/04/2012

http://www.osnvelimirovic.edu.rs/

Мало да се похвалим :)

12/04/2012

Ово је написала моја колегиница Јелена Палинкаш која је освојила награду за час на конкурсу „Дигитална школа„ шк. 2011/2012.!  

Мало да се похвалим 🙂

Од стране Плава Планета

Користећи чланак “РАЗНОВРСНОСТ ДУПЉАРА”, баш овакав какав је овде на блогу, ученици VI3 упознали су се са разноврсношћу дупљара.
Овај час добио је другу награду за најбољи час у области природних наука и специјалну награду за иновативност на конкурсу “Дигитални час”.

Највеће ХВАЛА  мојим “учитељима” који су ме научили блоговању и осмислили најбољи семинар који сам до сад похађала – “Blog, Facebook i Twitter у настави”. Зоки и екипо, још једна потврда да је семинар сјајан!

Хвала и мојој колегиници Мирјани Поповић, педагогу школе, која ме је пријавила на овај семинар и хвала мојој директорки Весни Живановић која ме убедила да пошаљем рад на конкурс. 😀

Јелена Палинкаш, проф. биологије

ТА-ТА-ТА-ТИИИИИ-РАААА 😀

Успешно учење

29/10/2011

АКТИВНО УЧЕЊЕ

• труди се да градиво разумеш и повежеш
• повежи градиво које учиш с оним знањем које већ имаш
•учи читајући полугласно (или користећи унутрашњи говор)
•при понављању читај само подвучене делове
• пронађи (и подвуци) важне делове (ако је градиво сасвим ново тек током читања онолико пута колико треба да издвојиш битно!) 
 својим речима тумачи градиво (и кад си сам/а у соби, али поред затворене књиге)
• активно понављај мале целине и крећи даље тек када их научиш
• обично се боље учи самостално, а повремено се можеш с неким

ОРГАНИЗОВАТИ УЧЕЊЕ
• учи што је више могуће на истом месту (ствараш тако навику) где те нико не омета
 подели градиво у мање целине
• направи временску организацију учења
• подвлачи битне делове
• распитај се како изгледају тестови знања и томе прилагоди учење
• направи своје белешке или скице
• у дневном распореду мора бити места за одмор, забаву…
• питај неког, ако не разумеш
• не учи током ноћи уочи теста
• учи стално током целе године, а не кампањски (само кад наставник треба да пита)
• прошетај се и буди физички активан  и у време учења
• не одгађај учење у задњи час
• ако се баш сада не можеш сконцентрисати, промени дневни план учења (не троши време узалуд!)
• ако ниси успео остварити план учења, измени га према новонасталој ситуацији

ПОВЕЋАТИ МОТИВАЦИЈУ 

• тражи занимљивости у градиву (оне увек постоје!)
• награди се кад оствариш план
• треба наградити и упорност у учењу (другом ћеш приликом научити брже и боље!)
• нису сви други паметнији од тебе, већ боље организовани и имају боље навике и методе учења и сналажења
• сети се на време да постоје провере учења и то свакоденевно

• не размишљај о страху од одговарања или теста знања током учења
• не постављај себи превелике дневне захтеве и неоствариве циљеве
• не прекидај учење чим нешто не разумеш (размишљај или неког питај!)
• не буди малодушан/на због тежине градива или заборављања (све се може научити и сви заборављају!)
• само напред у градиву (ниште без активног понављања!)
• не одустај од учења због забаве или других послова (најпре учење, па онда награда!)
• не ослањај се правише на туђе белешке
• не веруј својим друговима и другариама да врло мало уче
• не одбијај помоћ и савете!

 

Дисциплина

29/10/2011

У већини случајева, када се изговори дисциплина,  она у себи носи призвук нечег строгог и „опасног“, и асоцира на забрану или казну. Међутим, дисциплиновање није исто што и кажњавање.

Дисциплина, реч која у свом корену има значење учити или подучавати означава процес учења деце прихватљивом понашању у оквиру одређених граница.

Она укључује постављање јасних правила деци као и реалних очекивања од њих, уз доследност од стране одраслих у настојању да их се  придржавају.

За разлику од казне која је сасвим мали део дисциплине и која особу третира као кривца суочавајући га са прошлошћу, дисциплина третира погрешно понашање и суочава се са садашњошћу и будућношћу.

Дисциплина је облик вежбе за живот која, када се једном искуси и практикује, развија способност појединца да контролише своје поступке. Она нам омогућава да се посветимо неком задатку и да будемо истрајни у остварењу сопствених циљева.

Дисциплина нас учи како да поштујемо правила која су неизоставни део живота у заједници.

Код деце је циљ постепено постићи самодисциплину која ће им бити водич кроз живот.

Успех ученика

16/10/2011

Поред Анализе школског успеха на свим класификационим периодима, у нашој школи подржавамо успехе ученика и у ваннаставним областима!

Анализа дисциплине

16/10/2011

Оцењивање владања ученика

Члан 15.

   Владање ученика од првог до петог разреда основног образовања и васпитања оцењује се описно у току и на крају полугодишта.

Закључна оцена из владања ученика из става 1. овог члана јесте: примерно; врло добро; добро; задовољавајуће и незадовољавајуће, и не утиче на општи успех ученика.

Владање ученика од шестог до осмог разреда основног образовања и васпитања оцењује се описно у току полугодишта.

Закључна оцена из владања из става 3. овог члана јесте бројчана, и то: примерно (5), врло добро (4), добро (3), задовољавајуће (2) и незадовољавајуће (1), и утиче на општи успех ученика.

Владање полазника не оцењује се.

Приликом оцењивања владања сагледава се понашање ученика у целини.

На оцену из владања не утичу оцене из наставних предмета.

Оцена из владања смањује се због изречене васпитно-дисциплинске мере, а може да се смањи због понашања за које је изречена васпитна мера.

Оцена из владања поправља се на предлог одељенског старешине најкасније на крају класификационог периода, односно полугодишта када ученик:

1)     показује позитивне промене у свом понашању;

2)     прихвата одговорност за своје поступке и коригује своје понашање након указивања на непримено понашање, након изречене васпитне, односно васпино-дисциплинске  мере;

3)     коригује своје понашање кроз појачани васпитни рад.

 

Описна оцена из владања

 

Члан 16.

   Оцена из владања ученика у току полугодишта изражава се описом учениковог односа према обавезама и правилима понашања и мерама безбедности у школи, понашања према другим ученицима, запосленима и имовини.

Оцена из става 1. овог члана садржи и васпитну препоруку.

Опис учениковог владања може да се изрази са:

1)     истиче се у извршавању свих својих обавеза у школи и представља пример другима својим односом према ученицима, запосленима, имовини;

2)     углавном извршава све своје обавезе у школи и има најчешће коректан однос према ученицима, запосленима и имовини;

3)     делимично извршава своје обавезе и понекад се непримерено односи према ученицима, запосленима и имовини;

4)     углавном не извршава своје обавезе и често има непримерен однос према ученицима, запосленима  и имовини;

5)     не испуњава своје обавезе у школи и најчешће има непримерен однос према ученицима, запосленима и имовини.


 

Закључна оцена из владања

 

Члан 17.

 

Закључна оцена из владања из члана 15. став 4. овог правилника, утврђује се на основу сагледавања личности и понашања ученика у целини, процењивањем његовог укупног понашања и извршавања обавеза прописаних законом и изречених васпитних или васпитно-дисциплинских мера и њихових ефеката,а нарочито на основу односа према:

 

1)      школским обавезама;

2)     другим ученицима;

3)     запосленима школе и других организација у којима се остварује образовно- васпитни рад;

4)     изреченој васпитној или васпитно-дисциплинској мери;

5)     школској имовини, имовини других лица или организација у којима се остварује настава или поједини облици образовно-васпитног рада (у даљем тексту: школска имовина и имовина других) и заштити и очувању животне средине.

Критеријуми за оцењивање владања одштампани су уз овај правилник и чине његов саставни део.

ПРАВИЛНИК О ОЦЕЊИВАЊУ УЧЕНИКА У ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ, на основу члана 109. став 5. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09 и 52/11),

Послови педагога у школи

09/10/2011

ПРОГРАМ СВИХ ОБЛИКА РАДА СТРУЧНИХ САРАДНИКА

 

ПЕДАГОГ

 

ЦИЉ

 

Применом теоријских, практичних и истраживачких сазнања педагошке науке педагог доприноси остваривању и унапређивању образовно васпитног рада у установи, у складу са циљевима и принципима образовања и васпитања дефинисаних Законом о основама система образовања васпитања, као и посебним законима.

ЗАДАЦИ

 

–       Учешће у стварању оптималних услова за развој деце и ученика и остваривање образовно-васпитног рада,

–       Праћење и подстицање целовитог развоја детета и ученика,

–       Подршка васпитачима у креирању програма рада са децом, предлагање и организовање различитих видова активности, које доприносе дечјем развоју и напредовању,

–       Пружање подршке васпитачу, односно наставнику на унапређивању и осавремењивању васпитно- образовног рада,

–       Пружање подршке родитељима, односно старатељима на јачању њихових васпитних компетенција и развијању сарадње породице и установе по питањима значајним за васпитање и образовање  деце и ученика,

–       Учествовање у праћењу и  вредновању  образовно-васпитног рада,

–       Сарадњa са институцијама, локалном самоуправом, стручним и струковним организацијама од значаја за успешан рад установе,

–       Самовредновање, стално стручно усавршавање и праћење развоја педагошке науке и праксе.

 

ОБЛАСТИ РАДА

I.  ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА, ОДНОСНО ВАСПИТНО – ОБРАЗОВНОГ

 

 1. Учествовање у изради предшколског, односно школског програма, односно програма васпитног рада плана самовредновања и развојног плана установе,
 2. Учествовање у изради годишњег плана рада установе и његових појединих делова (организација и облици рада – стални, повремени, посебни, редовни и приоритетни задаци, програма стручних органа и тимова, стручног усавршавања, рада стручних сарадника, сарадње са породицом, сарадње са друштвеном средином, превентивних програма),
 3. Припремање годишњих  и месечних  планова рада педагога,
 4. Спровођење анализа и истраживања у установи у циљу испитивања потреба деце, ученика, родитеља, локалне самоуправе,
 5. Пружање помоћи васпитачима у развијању програма, планирању и документовању васпитно – образовног рада у васпитној групи у складу са развојним нивоом групе и специфичностима средине, а у складу са потребама и интересовањима деце,
 6. Учествовање у припреми индивидуалног образовног плана за децу, односно ученике,
 7. Учествовање у избору и конципирању посебних и специјализованих програма предшколске установе,
 8. Планирање организације рада предшколске установе у сарадњи са директором и  других заједничких активности са директором и другим стручним сарадницима,
 9. Учешће у планирању и организовању појединих облика сарадње са другим институцијама,
 10. Учествовање у формирању васпитних група, избору и распореду васпитача и медицинских сестара у васпитне групе,
 11. Планирање  набавке стручне литературе, периодике и учешће у набавци и изради дидактичког материјала, наставних средстава, играчака, сликовница – уједначавање опреме у свим васпитним групама,
 12. Учествовање у писању пројеката установе и конкурисању ради обезбеђивања њиховог финансирања и примене,
 13. Иницирање и учешће у иновативним видовима планирања наставе и других облика образовно-васпитног рада,
 14. Учествовање у избору и конципирању разних ваннаставних и ваншколских активности, односно учешће у планирању излета, екскурзија, боравка деце и ученика у природи,
 15. Учешће у планирању и реализацији културних манифестација, наступа деце, односно ученика, медијског представљања и слично,
 16. Пружање помоћи наставницима у изради планова допунског, додатног рада, практичне наставе и амбијенталне наставе, плана рада одељењског  старешине, секција,
 17. Учешће у избору и предлозима одељењских старешинстава,
 18. Формирање одељења, распоређивање новопридошлих ученика и ученика који су  упућени да понове разред.

 

II.  ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ, ОДНОСНО ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА

 

 1. Систематско праћење и вредновање васпитно – образовног, односно наставног процеса развоја и напредовања деце, односно ученика,
 2. Праћење реализације васпитно-образовног, односно образовно-васпитног  рада,
 3. Праћење ефеката иновативних активности и пројеката, као и ефикасности нових организационих облика рада,
 1. Рад на развијању и примени инструмената за вредновање и самовредновање различитих области и активности рада установе,
 2. Праћење и вредновање примене мера индивидуализације и индивидуалног образовног плана,
 3. Учешће у изради годишњег извештаја о раду установе у остваривању свих програма васпитно–образовног рада (програма стручних органа и тимова, стручног усавршавања, превентивних програма, рада педагошко – психолошке службе, сарадње са породицом, сарадње са друштвеном средином, праћење рада стручних актива, тимова),
 1. Учествовање у раду комисије за проверу савладаности програма увођења у посао  васпитача/наставника, стручног сарадника,
 2. Иницирање и учествовање у истраживањима васпитнo-образовне праксе које реализује установа, научноистраживачка институција или стручно друштво у циљу унапређивања васпитно-образовног рада,
 1. Учествовање у праћењу реализације остварености општих и посебних стандарда, постигнућа ученика,
 2. Праћење анализе успеха и дисциплине ученика на класификационим периодима, као и предлагање мера за њихово побољшање,
 3. Праћење успеха ученика у ваннаставним активностима, такмичењима, завршним и пријемним испитима за упис у средње школе,
 4. Учествовање у усклађивању програмских захтева са индивидуалним карактеристикама ученика,
 5. Праћење узрока школског неуспеха ученика и предлагање решења за побољшање школског успеха,
 6. Праћење поступака  и ефеката оцењивања ученика.

 

III.  РАД СА ВАСПИТАЧИМА, ОДНОСНО НАСТАВНИЦИМА

 

 1. Пружање помоћи васпитачима, односно наставницима на конкретизовању и операционализовању циљева и задатака васпитно – образовног, односно образовно-васпитног рада,
 2. Пружање помоћи васпитачима у усклађивању програмских захтева са специфичностима контекста (индивидуалним карактеристикама деце, породичног окружења, установе и шире средине),
 3. Рад са васпитачима на преиспитивању васпитно-образовне праксе, разматрањем педагошких приступа и конкретних проблема васпитне праксе,
 4. Пружање стручне помоћи васпитачима, односно наставницима  на унапређивању квалитета васпитно – образовног рада, односно наставе увођењем иновација и иницирањем коришћења савремених метода  и облика рада ( уз проучавање програма и праћење стручне литературе),
 5. Укључивање у рад на естетском и педагошком обликовању простора предшколске установе, а посебно простора у којима бораве деца,
 6. Сарадња са васпитачима за израду дидактичког материјала, прикупљању и коришћењу материјала,
 7. Пружање помоћи наставницима у проналажењу начина за имплементацију општих и посебних  стандарда,
 8. Рад на  процесу подизања квалитета  нивоа  ученичких знања и умења,
 9. Мотивисање васпитача, односно наставника на континуирано стручно усавршавање  и израду плана професионалног развоја и напредовања у струци,
 10. Анализирање реализације праћених активности у предшколској установи, часова редовне наставе у школама и других облика васпитно – образовног, односно образовно- васпитног рада којима је присуствовао и давање предлога за њихово унапређење,
 11. Праћење начина вођења педагошке документације васпитача и наставника,
 12. Иницирање и пружање стручне помоћи наставницима у коришћењу различитих метода, техника и инструмената оцењивања ученика,
 13. Пружање помоћи васпитачима, односно наставницима у осмишљавању рада са децом, односно ученицима којима је потребна додатна подршка (даровитим ученицима, односно деци односно ученицима са тешкоћама у развоју),
 14. Оснаживање васпитача, односно наставника за рад са децом, односно ученицима из осетљивих друштвених група кроз развијање флексибилног става према културним разликама и развијање интеркултуралне осетљивости  и предлагање поступака који доприносе њиховом развоју,
 15. Оснаживање васпитача, односно наставника за тимски рад кроз њихово подстицање на реализацију заједничких задатака, кроз координацију активности стручних већа, тимова и комисија,
 16. Пружање помоћи наставницима у остваривању задатака професионалне оријентације и каријерног вођења и унапређивање тога рада,
 17. Пружање помоћи васпитачима односно, наставницима  у реализацији огледних и угледних активности, односно часова и примера добре праксе, излагања на састанцима већа, актива, радних група, стручним скуповима и родитељским састанцима,
 18. Пружање помоћи наставницима у изради планова допунског, додатног рада, практичне наставе и амбијенталне наставе, плана рада одељењског старешине и секција,
 19. Упознавање и одељењских старешина и одељењских већа са релевантним карактеристикама нових ученика,
 20. Пружање помоћи одељењским старешинама у реализацији појединих садржаја часа одељењске заједнице,
 21.  Пружање помоћи  васпитачима, односно, наставницима  у остваривању свих форми сарадње са породицом,
 22. Пружање помоћи приправницима у процесу увођења у посао, као и у припреми полагања испита за лиценцу,
 23. Пружање помоћи васпитачима, односно наставницима  у примени различитих техника и поступака самоевалуације.

 

IV.   РАД  СА  ДЕЦОМ, ОДНОСНО УЧЕНИЦИМА

 

 1. Испитивање детета уписаног у основну школу,
 2. Праћење дечјег развоја и напредовања,
 3. Праћење оптерећености ученика (садржај, време, обим и врста и начин ангажованости детета односно ученика),
 1. Саветодавни рад са новим ученицима, ученицима који су поновили разред, рад са ученицима око промене смерова, преласка ученика између школа,  промене статуса из редовног у ванредног ученика,
 2. Стварање оптималних услова за индивидуални развој детета односно ученика и пружање помоћи и подршке,
 3. Пружање подршке и помоћи ученицима у раду ученичког парламента и других ученичких организација,
 4. Идентификовање и рад на отклањању педагошких узрока проблема у учењу и понашању,
 5. Рад на професионалној оријентацији ученика и каријерном вођењу,
 6. Анализирање и предлагање мера за  унапређивање ваннаставних активности,
 7. Пружање помоћи и подршке укључивању ученика у различите пројекте и активности стручних и невладиних организација,
 8. Пружање помоћи на осмишљавању садржаја и организовању активности за креативно и конструктивно коришћење  слободног  времена,
 9. Промовисање, предлагање мера, учешће у активностима у циљу смањивања насиља, а повећања толеранције и конструктивног решавања конфликата, популарисање здравих стилова живота,
 10. Учествовање у изради педагошког профила детета, односно ученика за децу односно ученике којима је потребна додатна подршка израда индивидуалног образовног плана,
 11. Анализирање предлога и сугестија ученика за унапређивање рада школе и помоћ у њиховој реализацији,
 12. Учествовање у појачаном васпитном раду за ученика који врше повреду правила понашања у школи или се не придржава одлука директора и органа школе, неоправдано изостане са наставе пет часова, односно који својим понашањем угрожава друге у остваривању њихових права.

 

V.   РАД СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА

 

 1. Организовање и учествовање на општим и групним родитељским састанцима у вези сa организацијом и остваривањем васпитно-образовног, односно образовно-васпитног рада,
 2. Припрема и реализација родитељских састанака,трибина,радионица са стручним темама,
 3. Укључивање родитеља, старатеља у поједине облике рада установе (васпитно – образовни рад, односно настава, секције, предавања, пројекти…) и партиципација у свим сегментима рада установе,
 4. Пружање подршке родитељима, старатељима у раду са децом, односно ученицима  са тешкоћама у учењу, проблемима у понашању, проблемима у развоју, професионалној оријентацији,
 5. Упознавање родитеља, старатеља са важећим законима, конвенцијама, протоколима о заштити деце, односно ученика од занемаривања и злостављања и другим документима од значаја за правилан развој деце, односно ученика у циљу представљања корака и начина поступања установе,
 6. Пружање подршке и помоћи родитељима  у осмишљавању слободног времена  деце, односно ученика,
 7. Рад са родитељима, односно старатељима у циљу прикупљања  података о деци,
 8. Сарадња са саветом родитеља, по потреби, информисањем родитеља и давање предлога по питањима која се разматрају на савету.

 

VI. РАД СА ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА, ПЕДАГОШКИМ АСИСТЕНТОМ И ПРАТИОЦЕМ ДЕТЕТА, ОДНОСНО УЧЕНИКА

 

 1. Сарадња са директором, стручним сарадницима на истраживању постојеће васпитно- образовне, односно образовно-васпитне праксе и специфичних проблема и потреба установе и предлагање мера за унапређење,
 2. Сарадња са директором и стручним сарадницима у оквиру рада стручних тимова и комисија и редовна размена информација,
 3. Сарадња са директором и стручним сарадницима на заједничком планирању активности, изради стратешких докумената установе, анализа и извештаја о раду школе,
 4. Сарадња са дирекотром и психологом на формирању одељења и расподели одељењских старешинстава,
 5. Тимски рад на проналажењу најефикаснијих начина унапређивања вођења педагошке документације у установи,
 6. Сарадња са директором и психологом на планирању активности у циљу јачања наставничких и личних компетенција,
 7. Сарадња са педагошким асистентима и пратиоцима детета, односно ученика на координацији активности у пружању подршке деци/ученицима  за које се доноси индивидуални образовни план,
 8. Сарадња са директором и психологом по питању приговора и жалби ученика и његових родитеља, односно старатеља на оцену из предмета и владања.

 

VII.   РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА

 

 1. Учествовање у раду васпитно-образовног, наставничког већа, односно педагошког већа (давањем саопштења, информисањем о резултатима обављених анализа, прегледа, истраживања и других активности од значаја за образовно-васпитни рад и јачање васпитачких односно наставничких компетенција),
 2. Предлагање мера за унапређивање рада стручних органа установе.
 1. Учествовање у раду тимова, већа, актива и комисија  на нивоу установе који се образују ради остваривања одређеног задатка, програма или пројекта. Учествовање у раду педагошког колегијума, педагошких већа и стручних актива за развојно планирање и развој предшколског, школског програма, односно програма васпитног рада,

 

VIII. САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

 

 1. Сарадња са образовним, здравственим, социјалним, научним, културним и другим  установама које доприносе остваривању циљева и задатака васпитно-образовног, односно образовно-васпитног рада установе,
 2. Учествовање у истраживањима научних, просветних и других установа,
 3. Осмишљавање програмских активности за унапређивање партнерских односа породице, установе и локалне самоуправе у циљу подршке развоја деце и младих,
 4. Активно учествовање  у раду стручних друштава, органа и организација,
 5. Сарадња са канцеларијом за младе и другим удружењима грађана и организацијама које се баве програмима за младе,
 6. Учешће у раду и сарадња са  комисијама на нивоу локалне самоуправе, које се баве унапређивањем положаја деце и ученика и услова за раст и развој,
 7. Сарадња са националном службом за запошљавање.

 

IX. ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

 

 1. Вођење евиденције о сопственом раду на дневном, месечном и годишњем нивоу,
 2. Израда, припрема и чување посебних протокола, чек листа за праћење наставе и васпитних активности  на нивоу школе,
 3. Припрема за послове предвиђене годишњим програмом и оперативним плановима рада педагога,
 4. Прикупљање података о деци, односно ученицима и чување  материјала  који садржи личне податке о деци односно ученицима у складу са етичким кодексом педагога,
 5. Стручни сарадник педагог се стручно се усавршава: праћењем стручне  литературе и периодике, праћењем информација од значаја за образовање и васпитање на интернету; учествовањем у активностима струковног удружења (Педагошко друштво Србије) и на Републичкој секцији педагога и психолога Србије, похађањем акредитованих семинара, учешћем на конгресима, конференцијама, трибинама, осмишљавањем и реализацијом акредитованих семинара, похађањем стручних скупова, разменом искуства и сарадњом са другим педагозима и стручним сарадницима  у образовању. Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Просветном гласнику”. Број: 110-00-162/2012-03. У Београду, 15. маја 2012. године